Muut sosiaalihuollon perhepalvelut

Yhteystiedot:

Palvelupäällikkö Riikka Kokko, p. 040 1719 184

Sosiaali- ja perheohjaaja Anne Siirtola, p. 040 1719 183

Perhetyöntekijä Riikka Okkonen, p. 040 1719 181

Perhetyöntekijä Arja Nurmela, p. 040 1677 843

Perhetyöntekijä Tea Tainijoki, p. 040 1719 182

 

Sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden tavoitteena on tukea perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia ja auttaa silloin, kun perheen hyvinvointi tai lapsen kasvu ja kehitys on mahdollisesti vaarantunut tai vaarantumassa. Palveluita myönnetään palvelutarpeen arvion pohjalta tapauskohtaisesti. Palvelut eivät vaadi lastensuojeluasiakkuutta. Sosiaalihuollon asiakkaaksi voi hakeutua ottamalla itse yhteyttä sosiaalihuoltoon tai kertomalla tuentarpeesta esimerkiksi lastenneuvolassa. Sosiaalihuoltoon voi ottaa yhteyttä myös silloin, kun toivoo tukea tuntemalleen lapselle, nuorelle tai perheelle.

 

Perhetyö

Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa, vahvistaa perheen voimavaroja ja ennaltaehkäistä ongelmatilanteita sekä auttaa jo olemassa olevien haasteiden ratkaisussa. Perhetyötä toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona ja se voi koostua esimerkiksi perhettä tukevista keskusteluista, ohjauksesta sekä vuorovaikutuksellisista työskentelytuokioista eri perhetyön menetelmiä hyödyntäen. Perhetyö voi olla myös yhdessä tekemistä ja arjen askareissa avustamisesta. Perhetyön sisältö määräytyy yhdessä perheen kanssa sovittavien tavoitteiden mukaisesti. Perhetyö on aina maksutonta.

Milloin perhetyötä voi saada?

  • Lasten hoitoon tai kasvatukseen liittyvä tuen tarve
  • Arjen hallinnan haasteet
  • Perheen sisäisen vuorovaikutuksen haasteet
  • Elämän kriisi- ja muutostilanteet

 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on perheen avustamista jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa, kuten lasten hoidossa, kodinhoidossa ja muissa arjen askareissa. Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään aina määräajaksi, minkä jälkeen perheen tuentarve arvioidaan uudelleen. Palvelusta peritään Siikalatvan kunnanhallituksen vahvistamat asiakasmaksut.

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos perheen toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi seuraavien syiden vuoksi:

  • Raskaus tai synnytys, monikkovauvojen syntymä tai vauvaperheen uupumus
  • Vanhemman tai lapsen sairaus tai vamma
  • Asioinnin tarve, esim. lääkärin määräämät sairaala- tai terapiakäynnit
  • Erityinen perhe- tai elämäntilanne (esim. perheenjäsenen kuolema, vanhempien ero, monikkoperheet)

Kotipalvelua voidaan järjestää tarpeesta riippuen tilapäisesti tai säännöllisesti annettuna palveluna.

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu pidempiaikaiseen tuen tarpeeseen ja kotipalvelu on säännöllistä, vähintään kerran viikossa toteutuvaa. Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kuukausimaksu, johon vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja lapsiperheiden kotipalvelun määrä.

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu

Tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää määräajaksi, alle kuukauden kestävään tarpeeseen. Tilapäisenä kotipalvelua voidaan myöntää myös, jos kotona käydään harvemmin kuin kerran viikossa.

Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun hinnat vuonna 2020:

Alle 3 h 12 e

3-5 h 19 e

5-8 h 25 e

 

Tukiperhetoiminta

Tukiperhe on perhe, jossa lapsi käy säännöllisesti ja sovitusti. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea lapsen tai nuoren suotuisaa kasvua ja kehitystä. Tukiperhetoiminta antaa myös lapsen vanhemmille omaa aikaa levätä ja kerätä voimia, jotta jaksavat myös jatkossa tärkeässä tehtävässään lapsen vanhempina.

Tukiperhetoiminnan tavoitteet, kesto ja tapaamistiheys sovitaan aina yhdessä perheen, tukiperheen ja sosiaalitoimen työntekijöiden kesken.

Koska tukiperhettä tarvitaan monenlaisille lapsille ja erilaisissa elämäntilanteissa, tarvitaan myös erilaisia tukiperheitä. Tukiperhe voi olla lapseton pariskunta, jo aikuiseksi omat lapsensa kasvattanut ”varamummola” tai yksinasuvan aikuisen perhe, jolla on resursseja ja halua tarjota huolenpitoa ja turvaa lapsille. Tukiperhe voi olla myös kahden vanhemman lapsiperhe tai yksinhuoltajaperhe.

 

Tukihenkilötoiminta

Sosiaalipalveluna voidaan järjestää erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle tukihenkilö turvaamaan lapsen terveyttä ja kehitystä. Tarve tukihenkilölle voi olla lapsella tai nuorella, jolla ei jostain syystä ole riittävästi aikuisen tukea elämässään. Tukihenkilötoiminnassa lapsi tai nuori ja tukihenkilö tapaavat yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä yleensä noin 1-4 kertaa kuukaudessa. Tapaamisissa tukihenkilö voi tukea lasta/nuorta esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa, koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja muissa arjen sujuvuutta tukevissa asioissa. Yhteydenpidon ja tapaamisten säännöllisyys sekä kesto määrittyvät tuettavan tarpeiden perusteella.